Administratorem danych osobowych jest
II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
z siedzibą w 21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68

kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych
e-mail: rodoinspektor@interia.eu


STATUT  OGŁOSZENIA  PRZETARGI  ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW  KONTROLESTATUT II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie
STATUT - wersja do druku .doc
OGŁOSZENIA

NOWE 15.03.2017r.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera
- podmiotu spoza sektora finansów publicznych - w celu wspólnego przygotowania
oraz realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2017 r., w godzinach pracy II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1-go Maja 66/74, 21 – 100 Lubartów tj.
w dniach: poniedziałek - piątek w godzinach 7:30-15:00

Załączniki:
1.
Ogłoszenie II LO
2.Regulamin II LO


RUSZA NOWY PROJEKT

PRZETARGI
* na dostawę i instalację sprzętu IT szczegóły...

* na dostawę materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć 2 szczegóły...

* o zamówieniu usługi szczegóły...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Formularz ofertowy
OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla os.fiz.
OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz osób


* na dostawę materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć szczegóły...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Formularz ofertowy
OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla os.fiz.
OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej
Naklejka


* o wyborze personelu do realizacji usługi edukacyjnej szczegóły...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Formularz ofertowy
OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dla os.fiz.
OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz osób


* o świadczeniu usług Specjalista ds. zajęć w II LO szczegóły...

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Formularz ofertowy
OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
OŚWIADCZENIE o przynależności do grupy kapitałowej
WYKAZ OSÓB
WZÓR UMOWY

ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW

NOWE 07.04.2017r.
* ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W KONKURSIE szczegóły

* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "WYBÓR PERSONELU" szczegóły
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "WYBÓR SPECJALISTY" szczegóły
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "MATERIAŁY DYDAKTYCZNE" szczegóły
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "WYBÓR PERSONELU" szczegóły
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "MATERIAŁY DYDAKTYCZNE" szczegóły
* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "DOSTAWA I INSTALACJA SPRZĘTU IT" szczegóły

KONTROLE przeprowadzone w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie
czytaj więcej...